NEWS UPDATE • MUTUAL FUND

แรงดีไม่มีตก KTAM ซีรีส์ตราสารหนี้ ทั่วโลก 1 ปี ระดมไปแล้วกว่า 20,000 ล้านบาท พร้อม IPO เพิ่มอีก 3,000 ล้าน

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าตามที่บริษัทฯ ได้เสนอทางเลือกใหม่ให้แก่นักลงทุนที่ต้องการแสวงหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าเทอมฟันด์ทั่วๆ ไป ด้วยซีรีส์ กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม อายุโครงการประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา นับว่าได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุน จนสามารถระดมทุนได้กว่า 20,000 ล้านบาท นับตั้งแต่ซีรีส์ 1-7 และบริษัทฯ ยังคงพร้อมเดินหน้าเปิดเสนอขายต่อเนื่องอีก 1 กองทุน ด้วย กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y8 (KTGF1Y8) ตั้งแต่ 14-20 ตุลาคม 2563 ซึ่งเราเชื่อมั่นว่ากองทุนตราสารหนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะกับการลงทุนในช่วงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำเป็นระยะยาว

โดยนโยบายกองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y8 เป็นกองทุนตราสารหนี้ เน้นลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ ทั้งในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนตราสารหนี้ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)  ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะพยายามป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนของเงินที่นำไปลงทุนต่างประเทศ

นางชวินดา ยังคงแนะนำกองทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้และสามารถลงทุนได้อย่างน้อย 1 ปี เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่า Term Fund ทั่วไป และกองทุนตราสารตลาดเงินและตราสารหนี้ในประเทศทั่วไป โดยเฉพาะในสภาวะที่ตลาดมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งกองทุนมีนโยบายเน้นกระจายการลงทุน ในตราสารหนี้ทั่วโลก ผ่านหน่วยลงทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 -IV (Class C USD Acc) ที่บริหารโดย Invesco บลจ.ระดับโลก  โดยใช้กลยุทธ์ Buy & Maintain ในตราสารหนี้ โดยมุ่งถือครองจนครบ ซึ่งมีนโยบายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในตราสารหนี้ ในภูมิภาคเอเชียที่อยู่ในสกุลเงิน USD ที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่ถูกพิจารณาคัดเลือกโดยดุลยพินิจของผู้จัดการ (เช่น รัฐบาล หน่วยงานรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศที่มีลักษณะเหนือรัฐ (Supranational Entities) กลุ่มบริษัท สถาบันการเงิน และกลุ่มธนาคาร) ซึ่งอาจรวมถึงผู้ออกตราสารที่อยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในกองทุนนี้ หมายถึง ประเทศทุกประเทศในทวีปเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น แต่รวมถึง ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

เงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

คำเตือน ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้ง ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงประมาณ 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน / กองทุนนี้มีการลงทุนกระจุกตัวของผู้ออกตราสาร และ/หรือกลุ่มอุตสาหกรรม และ/หรือรายประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่พอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนมีการกระจุกตัวในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก รวมถึงมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ อาทิ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนนี้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน